تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 | 02:16 بعد از ظهر | نویسنده : s

مردی مشغول تمیز کردن ماشین نوی خودش بود. ناگهان پسر ۴ ساله اش سنگی برداشت
و با آن چند خط روی بدنه ماشین کشید. مرد با عصبانیت دست پسرش را گرفت و
چندین بار به آن ضربه زد. او بدون اینکه متوجه باشد، با آچار فرانسه ای که در
دستش داشت، این کار را می کرد!

در بیمارستان، پسرک به دلیل شکستگی های متعدد، انگشتانش را از دست داد.

وقتی پسرک پدرش را دید، با نگاهی دردناک پرسید:
کی انگشتانم دوباره رشد می کنند؟

مرد بسیار غمگین شد و هیچ سخنی بر زبان نیاورد. او به سمت ماشینش برگشت و از
روی عصبانیت چندین بار با لگد به آن ضربه زد. در حالی که از کرده خود بسیار
ناراحت و پشیمان بود، جلوی ماشین نشست و به خط هایی که پسرش کشیده بود نگاه
کرد. پسرش نوشته بود:

«دوستت دارم بابایی»

روز بعد آن مرد خودکشی کرد